Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU

NOUSU-ohjelmasta voidaan myöntää avustusta vaelluskalakantojen elvyttämiseen ja niiden luontaisen elinkierron turvaamiseen tähtääviin hankkeisiin. Ohjelman tavoite on vahvistaa uhanalaisia tai vaarantuneita vaelluskalakalakantoja ja samalla parantaa monipuolisesti virtavesiympäristöjen tilaa. Avustusten haku jatkuu vuodelle 2027 asti.

Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU tukee vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista yhteensä 8 miljoonalla eurolla vuosina 2024-2027. Avustettavia hankkeita voivat olla erityisesti kalan kulkua edistävät toimenpiteet, kuten nousuesteiden poistot, ohitusuomat sekä alasvaellusratkaisut. Lisäksi ohjelmasta avustetaan vaellusesteiden poistoon liittyviä virtavesikunnostuksia sekä tutkimus- ja seurantahankkeita. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin sekä mm. hankkeen luvista perittäviin maksuihin.

Keskeisiä NOUSU -ohjelman toimeenpanoa ohjaavia suunnitelmia ovat kansallinen kalatiestrategia, alueelliset vesienhoidon toimenpideohjelmat, kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä kalalajikohtaiset hoitosuunnitelmat ja strategiat. NOUSU –ohjelma osaltaan toimeenpanee EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteita saavuttaa vesistöjen hyvä ekologinen tila, EU:n biodiversiteettistrategiaa ja ennallistamisasetusta sekä YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteita.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hakuaika

Vaelluskalakantojen elvyttämiseen kohdennetut avustukset ovat haettavissa vuoteen 2027 asti tai kunnes määräraha on käytetty. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/harkinnanvaraiset-valtionavustukset-vaelluskalakantojen-elvyttamishankkeiden-toteuttamiseen

Lue lisää: https://mmm.fi/vaelluskalat/vaelluskalaohjelma

Lue lisää: https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/lajikohtaiset-strategiat-ja-ohjelmat

Avainsanat: kalakantojen hoito, kalatalous, vaelluskalat, kalatie, ohitusuoma, allasvaellus, koekalastus, virtavedet, nousueste, taimen, tierumpu, kutusoraikko, koskikunnostus, virtavesikunnostus, voimalaitos