Vesien- ja merenhoidon ja vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden avustukset

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Hakuaika on 17.10.-30.11.2023.

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuulliset saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustettavat hankkeet

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeissa avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.

Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika

ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Vesistökunnostushankkeen avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta. Hakuaika on pääsääntöisesti syksyllä lokakuussa. Hakuaika on 17.10.-30.11.2023.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/rahoitukset-avustukset-ja-korvaukset

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin

Avainsanat: yleishyödylliset hankkeet, monimuotoisuus, kalakannat, tulvariskit, kuivuusriskit, kestävä käyttö, edistämishanke, valuma-aluekunnostus, vaelluskalat, taimen