Ravinteiden kierrätyksen ohjelma (Raki)

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. Ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa. Haku on auki toistaiseksi.

Ympäristöministeriön koordinoima Raki-ohjelma rahoittaa investointeja ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita (TKI), joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja, ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita.

Kierrätysravinteilla voidaan korvata neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja epäorgaanisia lannoitevalmisteita ja uusiutuvalla energialla fossiilisia polttoaineita. Samalla voidaan lisätä ravinne- ja energiaomavaraisuutta ja vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Vihreää siirtymää edistäviä ravinteiden kierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen osuus vaihtelee riippuen hankkeesta ja hakijasta, ja on välillä  25 – 80% tukikelpoisista kustannuksista.

Hakuaika

Haku on auki toistaiseksi.

Lue lisää: https://ym.fi/hankehaut

Avainsanat: ravinteet, rehevöityminen, ravinnekierrätys, resurssiviisas, Itämeri, Saaristomeri, kierrätyslannoite, biomassa, hyötykäyttö, uusiutuva energia, kiertotalous