Ahti-ohjelma, Ravinteiden kierrätyksen hankkeet

Ravinteiden kierrätys mahdollistaa siirtymisen resurssitehokkaaseen, vähemmän neitseellisiä ja fossiilisia raaka-aineita käyttävään kiertotalouteen. Hyödynnettäväksi voidaan kierrättää muun muassa jäte- ja sivuvirtojen ravinteita tai vesistöihin jo päätyneitä ravinteita. Jätevesisektorin energiankulutusta voidaan vähentää esimerkiksi prosessien ohjausta parantamalla ja energiatehokkailla ratkaisuilla. Jätevesiin liittyy myös merkittävää energiantuotannon potentiaalia.

Osana Ahti-ohjelmaa ympäristöministeriö tukee investointeja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joissa hyödynnetään yhdyskuntien ravinnerikkaita biomassoja ja sivuvirtoja sekä vesien biomassoja ja luodaan edellytyksiä kannattavalle kierrätysravinnemarkkinalle. Ravinteiden kierrätyksen lisäksi tuetaan yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn energiatehokkuutta ja -neutraaliutta edistäviä hankkeita..

Vesien tilan parantamiseen tähtäävän Ahti-ohjelman tavoitteena on hallituskaudella 2023-2027 saada ravinnekuormitus kuriin, maan rakenne kuntoon, haitta-aineet hallintaan sekä resurssit talteen ja käyttöön. Hallitusohjelmassa painotetaan erityisesti Saaristomeren valuma-alueella tehtäviä toimia.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat sekä yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt. Valtion virastot ja laitokset voivat toimia hakijoina, jolloin kyse on yhteisrahoitteiseen toimintaan myönnettävästä rahoituksesta, ei valtionavustuksesta.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen osuus vaihtelee riippuen hankkeesta ja hakijasta, ja on TKI- hankkeille välillä 25 – 80% ja investoinneille välillä 30 – 65 % tukikelpoisista kustannuksista.

Hakuaika

Haku on auki toistaiseksi.

Lue lisää: https://ym.fi/avustukset-ja-tuet-vesien-ja-meren-tilan-parantamiseksi

Avainsanat: ravinteet, rehevöityminen, ravinnekierrätys, resurssiviisas, Itämeri, Saaristomeri, kierrätyslannoite, biomassa, hyötykäyttö, uusiutuva energia, kiertotalous