Kunta- ja Järjestö Helmi-ohjelma

Hakukierrokseen toivotaan konkreettisia elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sisältäviä, vaikuttavia ja monipuolisia hankkeita kaikista Helmi-ohjelman teemoista. Hankkeiden tulee toteutua vuoden 2024 loppuun mennessä. Hakukierros toteutetaan ajanjaksolla 15.9.-31.10.2022.

Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi tukevat konkreettisia luonnonhoitotöitä. Avustettavien hankkeiden tulee olla konkreettisia ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimia elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää avustettaviin hankkeisiin silloin, kun myös konkreettiset kunnostustoimet tehdään saman hankkeen aikana tai niihin on varmistunut muu rahoitus ja aikataulu. Avustuksilla ei rahoiteta esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita tai ensi sijassa hulevesien hallintaan tähtääviä kosteikkohankkeita. Hanke voi sisältää viestinnän tai koulutuksen toimenpiteitä hankkeen tulosten levittämiseksi laajempaan käyttöön. Hankkeita voidaan suunnitella yksittäisille kohteille, tai ne voivat yhdistää useita eri kohteita ja teemoja ja hyödyttää siten laajoja ekologisia kokonaisuuksia.

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustuksia myönnetään viiteen Helmi-ohjelman teemaan liittyen:

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Järjestö-Helmi -hankkeissa hakijoiden tulisi saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen.

Kuka voi hakea

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Tällöin avustus myönnetään päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien hakijoiden puolesta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien on kuitenkin täytettävä aiemmin luetellut vaatimukset.

Hoitotoimiin tarvitaan maanomistajan kirjallinen suostumus. Mikäli hankkeet kohdistuvat yksityisille maille, tulee hankkeen toteuttajan ottaa huomioon valtiontukisäännökset.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Avustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää enintään 95 %. Perusteluita ovat esimerkiksi merkittävä määrä vapaaehtoistyötä tai merkittävä luontoarvo, jossa esiintyy kiireellistä hoitoa vaativa uhanalainen lajisto.

Hakuaika ja menettely

Avustushakemus tehdään sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta hakuaikana 15.9.-31.10.2022.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/rahoitukset-avustukset-ja-korvaukset

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Avainsanat: soiden ennallistaminen, lintuvedet, lehdot, perinnebiotooppi, kosteikot, monimuotoisuus, paahdealueet, pienvedet, rantaluonto, dyynit, ekosysteemipalvelut, koulutus, viestintä