Kunta- ja Järjestö Helmi-ohjelma

Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

Hankkeiden toivotaan sisällöllisesti painottuvan mahdollisimman tehokkaasti konkreettisiin toimiin, vaikka inventointi- ja suunnittelukustannusten sisällyttäminen hankkeisiin onkin edelleen mahdollista. Hankkeelle voidaan lukea eduksi toimenpiteiden sijoittuminen Helmi-keskittymien yhteyteen tai toteutuksen painottuminen vuodelle 2024. Hankkeita arvioitaessa huomiota kiinnitetään myös hankkeen toteutusvalmiuteen, eli siihen, että toteutettaviin toimiin liittyvät mahdolliset lupa- ja suunnitteluprosessit sekä kartoitukset olisivat jo mahdollisimman pitkällä ja konkreettisiin toimiin päästäisiin mahdollisimman nopeasti

Kunta- ja Järjestö-Helmi avustuksia myönnetään viiteen Helmi-ohjelman teemaan liittyen:

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Järjestö-Helmi -hankkeissa hakijoiden tulisi saada maanomistajan kirjallinen suostumus ja sitoutuminen kunnostetun kohteen säilyttämiseen.

Kuka voi hakea

Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita. Tällöin avustus myönnetään päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien hakijoiden puolesta. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien on kuitenkin täytettävä aiemmin luetellut vaatimukset.

Hoitotoimiin tarvitaan maanomistajan kirjallinen suostumus. Mikäli hankkeet kohdistuvat yksityisille maille, tulee hankkeen toteuttajan ottaa huomioon valtiontukisäännökset.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja arviointiin hankkeiden odotetusta vaikuttavuudesta luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Avustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Erityisistä syistä avustusta voidaan myöntää enintään 95 %. Perusteluita ovat esimerkiksi merkittävä määrä vapaaehtoistyötä tai merkittävä luontoarvo, jossa esiintyy kiireellistä hoitoa vaativa uhanalainen lajisto.

Hakuaika ja menettely

Haku on auki 2.1.-31.1.2024. Hankkeiden tulee valmistua viimeistään 31.10.2025 mennessä.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/rahoitukset-avustukset-ja-korvaukset

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

Avainsanat: soiden ennallistaminen, lintuvedet, lehdot, perinnebiotooppi, kosteikot, monimuotoisuus, paahdealueet, pienvedet, rantaluonto, dyynit, ekosysteemipalvelut, koulutus, viestintä