Avustus kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekemiseen

Avustushaun aiheena kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien tekeminen. Avustusta voi hakea 14.8.-13.10.2023 välisenä aikana.

Avustuksen tavoitteena on vähentää vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjä kokonaisvaltaisten kaupunkivesien hallintasuunnitelmien avulla. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa laaditaan paikallisesti kokonaisvaltaisia yhdyskuntajätevesien hallintasuunnitelmia hulevesien ja rankkasateiden aiheuttamien viemäriylivuotojen kuormituksen torjumiseksi. Hankkeiden toimenpiteillä vahvistetaan yhteistyötä jätevesi- ja hulevesiverkostojen toiminnasta vastaavien eri tahojen välillä.

Käynnistyvä haku kokoaa yhteen Vesiensuojelun tehostamisohjelman teeman ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen” painopistealueet (viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja viemäriylivuodot sekä ne yhdistävän alueiden käytön) kaupunkivesien hallintasuunnitelmaksi.

Kuka voi hakea?

Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustuksen määrä voi olla enintään 80 % yleishyödyllisissä hankkeissa ja enintään 50 % yksittäisiä yrityksiä hyödyttävissä hankkeissa, ellei EU:n valtiontukisääntelystä muuta johdu. Hakijalta edellytetään aina omarahoitusta. Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

Hakuaika

14.8.-13.10.2023.

Hakemukset lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukseen (käsittelee koko maan hakemukset).

Hae rahoitusta: Avustus kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen (hallintasuunnitelmat) (ELY-keskus)