Avustus kaupunkivesien haitta-aineiden hallintaan

Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeille on haettavissa avustusta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta hankkeiden toteuttamiseen on varattu noin 4 miljoonaa euroa. Avustusta voi hakea 2.4.-15.5.2024 välisenä aikana.

Haitta-aineet hallintaan -teemassa käynnistetään kolme hakukokonaisuutta, jotka ovat:

1. Haitallisten aineiden vähentäminen ja riskienhallinta viestinnän ja ohjauksen avulla

Haitallisten aineiden pääsyä jäte- ja hulevesiin tulee vähentää, jotta niiden kokonaishaitta-ainekuormaa saadaan pienennettyä. Ohjeistusten avulla voidaan vähentää haitta-aineiden pääsyä jäte- ja hulevesiin niin kuluttajien kuin eri toimialojenkin keskuudessa.

2. Taajamien hulevesien laadun hallinta

Kaupunkialueiden rakennetuilta pinnoilta on todettu hulevesien mukana päätyvän vesiympäristöön useita tunnistettuja haitallisia aineita makro- ja mikroroskien lisäksi.  Olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä parantamalla sekä niiden huoltoa kehittämällä voidaan vähentää haitta-aineiden ja ravinteiden määrää ja suojella herkkiä alueita.

3. Yhdyskuntajätevesistä vesiympäristöön ja jätevesilietteeseen päätyvien haitallisten aineiden vähentäminen

Vaikka suurimman osan jätevedenpuhdistamoille päätyvistä haitallisista aineista on osoitettu tulevan kotitalousjätevesien mukana, voi haitta-aineiden osalta konsentroituneimpiin jätevesiin kohdistuva kohdennettu poisto olla ratkaisevaa riskien vähentämisen kannalta. Päästölähteellä tapahtuvalla kohdennetulla poistolla saadaan myös vähennettyä haitallisten aineiden määrää jätevesilietteessä, mikä osaltaan voi lisätä lietteen (maaperä) hyötykäytön hyväksyttävyyttä.

Kuka voi hakea?

Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustuksen määrä voi olla enintään 80 % yleishyödyllisissä hankkeissa ja enintään 50 % yksittäisiä yrityksiä hyödyttävissä hankkeissa, ellei EU:n valtiontukisääntelystä muuta johdu. Hakijalta edellytetään aina omarahoitusta. Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella.

Hakuaika

2.4.-15.5.2024.

Hakemukset lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukseen (käsittelee koko maan hakemukset).

Hae rahoitusta: Avustus kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen (hallintasuunnitelmat) (ELY-keskus)