Kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset

Avustusta voidaan myöntää kalataloudellisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja parantamalla kalakantojen luontaista elinkiertoa.

Avustettavia hankkeita voivat olla erityisesti kalan kulkua edistävät toimenpiteet, kuten kalatiet, ohitusuomat ja alasvaellusratkaisut sekä nousuesteiden poisto. Hankkeilla vahvistetaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Avustusta myönnetään vesistökunnostushankkeisiin, jotka edistävät vesienhoidon toteutusta ja vesien hyvän tilan saavuttamista tai sen ylläpitämistä sekä tulva- ja kuivuusriskien vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistämiseen. 

Avustuspäätösten hakuaika on yleensä loka-marraskuussa, mutta määrärahan puitteissa hakemuksia voidaan käsitellä myös hakuajan jälkeen. Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Kuka voi hakea

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Hakuaika ja menettely

ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Vesistökunnostushankkeen avustushakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta. Hakuaika on pääsääntöisesti syksyllä lokakuussa. Tarkista hakuajat ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

Hakuaika on 17.10. – 30.11.2023. Hakuajan ulkopuolella tulleet hakemukset voidaan ottaa huomioon määrärahan riittäessä.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/kalataloudelliset-kunnostusavustukset

Lue lisää: Avustukset vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen (pdf)

Avainsanat: ravintoverkkokunnostus, kalakantojen hoito, hoitokalastus, kalatalous, vaelluskalat, kalatie, ohitusuoma, allasvaellus, koekalastus, virtavedet, nousueste, tierumpu, kutusoraikko, koskikunnostus, virtavesikunnostus