EU:n Central Baltic 2021-2027

EU:n Central Baltic ohjelma 2021-2027 on Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian ja Ahvenanmaan välinen rajat ylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelmalla on neljä tavoitetta: kilpailukykyinen talous, yhteisten resurssien kestävä käyttö, hyvät yhteydet alueen kesken, taitava ja sosiaalisesti osallistava alue. Seuraava haku alkaa 10.2.2022.

Ohjelma-alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta sekä Viro. Manner-Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Ahvenanmaa osallistuu ohjemaan itsenäisenä toimijana. Ohjelma-alue on jaettu ydinalueisiin ja lisäalueisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee hyödyntää ensi sijassa ydinalueita.

Ohjelma tukee innovatiivisten menetelmien ja teknologioiden kehitykseen ja toimeenpanoon johtavia toimia. Ohjelman neljän päätavoitteen alla on seitsemän teemaa.

Yhteisten resurssien kestävän käytön edistämisen päämäärän tavoitteina ovat muun muassa kestävästi suunnitellut ja hallinnoidut meri- ja rannikkoalueet sekä vähentynyt ravinteiden, haitallisten aineiden ja myrkkyjen virtaama Itämereen. Jälkimmäinen pitää sisällään maatalouden sekä kaupunkien hulevesien kuormituksen. Mahdolliset toimet on lueteltu tarkemmin ohjelma-asiakirjassa.

Tarvittava hankekumppaneiden määrä on vähintään kaksi hankepartneria vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. 

Kuka voi hakea?

Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista, mukaan lukien koulutus- ja tutkimuslaitokset, elinkeinoyhtiöt ja yritykset, jotka sijaitsevat ohjelma-alueella ja/tai joiden laillinen toimivalta ulottuu ohjelma-alueelle. Tukea eivät voi hakea yksittäiset elinkeinonharjoittajat tai yksityishenkilöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

EU:n rahoitusosuus vaihtelee maittain ja on Suomessa enintään 75 % tukikelpoisista kustannuksista. Tarvittava kansallinen rahoitus voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta. Suomalaiset kumppanit voivat hakea valtion vastinrahoitusta kansallisen rahoitusosuutensa kattamiseen. 

Ennakkorahoitus ole mahdollista, mutta saatuaan teknisesti oikein täytetyt projektiraportit kunkin raportointikauden päätteeksi, rahoittaja maksaa välittömästi 60% raportissa esitetystä tukisummasta, ja loput 40% tarkistettuaan kustannusten tukikelpoisuuden.

Hakuaika

Rahoituksen hakemista varten järjestetään hakukierroksia, joiden yhteydessä järjestetään myös Suomen valtion vastinrahoituksen hakuja. Uusi ohjelma julkaistiin syksyllä 2021. Hakuaika alkaa 10.2.-31.3.2022.

Central Baltic ohjelma myöntää rahoituksen oman sihteeristönsä kautta, joka sijaitsee Varsinais-Suomen liitossa. Varsinais-Suomen liitto myöntää myös hyväksyttyjen hankkeiden suomalaispartnereille kansallista vastinrahaa erillisten hakujen kautta.

Hae rahoitusta:

Central Baltic – Rakennerahasto (rakennerahastot.fi)

https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/hankkeet-ja-rahoitus/central-baltic

http://centralbaltic.eu/

Avainsanat: kilpailukyky, vienti, kiertotalous, kestävä matkailu, rannikko, Itämeri, hiilidioksidipäästöt, työllistyminen, osallistaminen, kaupunkisuunnittelu, ravinnekuormitus, haitalliset aineet, myrkylliset aineet/ympäristömyrkyt, maatalous, hulevedet, innovatiiviset menetelmät, yhteistyö