Vesistöjen kunnostushankkeiden rahoitusmahdollisuuksia on monia. Hankkeet voivat saada rahoitusta esimerkiksi erilaisista ohjelmista, valtion avustuksista, liitoilta tai yhdistyksiltä. Lähes kaikki hankkeet sisältävät omarahoitusosuuden, eli jokin prosenttimääräinen osuus kokonaisrahoituksesta on katettava jollakin muulla kuin rahoittajan rahoituksella tai esimerkiksi avustuksissa julkisella rahoituksella. Usein ELYjen myöntämissä avustuksissa omarahoitusosuus on puolet (50 %) kokonaiskustannuksista, mutta se voi tapauksesta riippuen olla jokin muu. Rahoitusvaihtoehtoihin ja niiden ehtoihin kannattaa tutustua ajoissa.

Omarahoitusta kannattaa alkaa jo hankkeen aloite- ja suunnitteluvaiheessa rakentamaan. Joissakin avustusmuodoissa talkootyöllä voidaan myös kattaa osa monien valtion tai EU:n rahoittamien hankkeiden omarahoitusosuudesta. Omarahoitukseksi voidaan laskea esimerkiksi hakijan oma varallisuus, jota käytetään kulujen muodostamiseen, yrityksiltä, yhdistyksiltä, järjestöiltä, liitoilta ja säätiöiltä saatu tuki, kuntien tietyt rahoitukset sekä lahjoituksilla ja keräyksillä saatu varallisuus.

Omarahoitusta voi kerryttää monin tavoin ja eri lähteistä

Talkootyö

Talkootyöllä osa tai jopa koko omarahoitus on mahdollista kattaa riippuen valtion avustuksen muodosta. Talkootyöstä käytetään virallisesti nimitystä vastikkeetta tehtävä työ. Talkootyötä voidaan tehdä hankkeen kaikissa vaiheissa, kunhan työ on tehty hankkeen maksatukseen hyväksyttävällä aikajaksolla  Talkootyölle on määritelty kiinteät arvot valtioneuvoston asetuksella, jotka ovat avustuksissa 15 € / h ja koneelliselle työlle (mönkijä, traktori, tms.) 30 € / h. Talkootyöstä on hyvä tehdä selkeä suunnitelma, joka liitetään avustushakemukseen. Suunnitelmassa tulee eritellä tarkasti, kuinka monta tuntia, missä vaiheessa ja miten talkootyötä tehdään. Kirjanpito toteutuneesta talkootyöstä tulee liittää myös maksatushakemukseen.

Osakaskunnat ja kalatalousalueet

Osakaskunnat voivat osallistua pieniin toimenpiteisiin tai tarvikehankintoihin. Osakaskuntien vastuulla on mm. kalavesien hoito, jota ne rahoittavat mahdollisuuksien mukaan kalastuslupamaksuista kertyvällä osuudellaan. Osakaskunta voi olla myös toteuttajana hankkeissa, joihin haetaan ulkopuolista rahoitusta. Jokainen vesistö kuuluu johonkin kalastusalueeseen, ja omaan kalastusalueeseen kannattaakin olla yhteydessä mahdollisen yhteistyön kartoittamiseksi. Monilla kalastalousalueilla ja osakaskunnilla on myös omistuksessaan esimerkiksi vesikasvien niittokone tai muuta välineistöä, jota kunnostajat voivat lainata tai vuokrata.

Asukkaat ja rannanomistajat

Asukkaat ja rannanomistajat ovat usein osakaskuntien jäseniä, mutta myös suurimpia hyödynsaajia vesistön tilan paranemisesta. Osallistuminen oman vesistön kunnostamiseen taloudellisella panostuksella tai talkootyöllä on myös sijoitus rantakiinteistön arvoon.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö voi olla esim. yrityksen järjestämä tarjoilu kunnostustalkoissa, lahjoitus välineiden hankintaan tai työn teettämiseen sekä yhteistyö varainkeruussa. Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on tuottanut hedelmää monessa kohteessa Suomessa.

Yksityiset rahastot ja säätiöt

Yksityiset rahastot ja säätiöt myöntävät avustuksia vesistöjen kunnostuksiin ja virkistyskäytön edistämiseen eri puolilla Suomea. Ne ovat usein juuri tätä tarkoitusta varten perustettuja ja toimivat kuntien ja yritysten lahjoitusvaroin.

Kuntayhteistyö

Kunnat voivat olla kiinnostuneita avustamaan kunnostuksissa ja osallistumaan hankkeisiin erityisesti, jos niistä on yleistä hyötyä kuntalaisten viihtymiselle, kalavesien kohentumiselle tai muiden virkistyskäyttöarvojen edistämiselle. Kunnat ovatkin olleet osallisina lukuisissa yhteistyöhankkeissa vaihtelevin panostuksin ympäri Suomen. Asia selviää ottamalla yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen. Lisäksi kunnat voivat lainata esimerkiksi yhdistyksille rahaa hankkeen toteuttamisen ajaksi. Laina maksetaan takaisin hankkeen jälkeen, kun yhdistykselle myönnetty ulkopuolinen rahoitus tulee maksuun toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Joukkorahoitus

Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.

Tutustu hanke-esimerkkien avulla mitä eri rahoitusmahdollisuuksia vesistöhankkeille on olemassa. Siirry hanke-esimerkkeihin tästä.